สิ่งที่ต้องเตรียมในการจัดทำเว็บไซต์

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลในการจัดทำเว็บไซต์

  1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์
แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์ก่อนว่า ต้องการให้เป็นเว็บขายสินค้า หรือเป็นเว็บนำเสนอผลงาน Profile ของบริษัท, ร้านค้า หรือเว็บไซต์หน่วยงานราชการหรืออื่นๆ เมื่อเราทราบวัตถุประสงค์ในการจัดทำ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทราบว่าต้องเตรียมข้อมูลในส่วนต่างๆ อย่างไร
  1. รูปภาพและข้อความในเว็บไซต์
เรียบเรียงข้อมูลให้เรียบร้อยว่าต้องการนำเสนอข้อมูลใดบ้างในเว็บไซต์ เพื่อทางทีมงานจะได้นำข้อมูลและรูปภาพต่างๆ เหล่านั้นมาจัดทำในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ การเตรียมข้อมูลควรแบ่งเป็นส่วนๆ ดังนี้
– รูปภาพตกแต่ง ควรส่งเป็นไฟล์ภาพ เช่น JPEG, BMP, PNG, PSD, GIF
– ข้อความ ควรส่งเป็นไฟล์เอกสาร เช่น Microsoft Word, Excel หรือ Notepad
รูปภาพและข้อความควรแยกกันชัดเจน  ข้อความเอกสาร Word, Excel ควรแยกส่งไฟล์รูปภาพออกมาต่างหากด้วย
  1. เลือกชื่อเว็บไซต์ (Domain Name)
ควรเลือกชื่อเว็บไซต์ (Domain Name) ให้เหมาะกับธุรกิจของท่าน กระชับ ได้ใจความ ไม่มีอักขระพิเศษใดๆ เช่น . – _ / * + , เป็นต้น
  1. ขนาดพื้นที่ (Hosting)
ควรแจ้งขอบข่ายงานเพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาพื้นที่ให้เหมาะสมกับเว็บไซต์
  1. แนวคิดในการจัดทำเว็บไซต์
บอกถึงความต้องการของเว็บไซต์โดยภาพรวมว่า ต้องการโทนสีอะไร จัดวางข้อความ เนื้อหา และรูปภาพอย่างไร เพราะเมื่อทางทีมงานได้ดำเนินการจัดทำไปแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ได้ แนะนำหากลูกค้ามีเว็บไซต์ตัวอย่างที่ต้องการ สามารถระบุชื่อเว็บไซต์มาให้ทางทีมงานพิจารณา เพื่อง่ายต่อการออกแบบและลูกค้าก็จะได้เว็บไซต์ตรงตามความต้องการ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องเตรียมในการจัดทำเว็บไซต์

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

- ชื่อบริษัท / หน่วยงาน *
 - ที่อยู่ของบริษัท *
 - ภาพตราสำคัญลักษณ์ของบริษัท (LOGO) *
 - ภาพแผนที่การเดินทางมายังบริษัท *
 - ภาพบรรยากาศต่างๆ ภายในบริษัท
 - ภาพบุคลากร, ทีมงาน, เครื่องจักร, การผลิต, QC หรืออื่นๆ

ข้อมูลเชิงกลยุทธ์

- วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 - วัตถุประสงค์
 - ข้อความทักทายจาก กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
 - รายชื่อคณะกรรมการ ระบุตำแหน่งพร้อมภาพถ่าย

ข้อมูลสินค้า (กรณีร้านค้า)

- ภาพถ่ายสินค้า *
 - จัดหมวดหมู่สินค้าอย่างเป็นระบบ *
 - ข้อมูลสินค้าทั่วไป ได้แก่ รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, คำจำกัดความ, คุณสมบัติเฉพาะ, ราคา *

** กรณีเป็นหน่วยงานราชการ ให้เตรียมภาพกิจกรรมและคำอธิบายสำหรับนำข้อมูลข่าวสารลงเว็บ (บางส่วน)

ข้อมูลบริการ

- ภาพถ่ายงานบริการ
 - ข้อมูลบริการสินค้า ได้แก่ รหัสบริการ, ชื่อบริการ, คำอธิบายสั้นๆ , คุณสมบัติเฉพาะ, ราคา *

ข้อมูลการติดต่อกลับบริษัท

- ข้อมูลในการติดต่อ ได้แก่ ชื่อผู้ติดต่อ, ตำแหน่ง, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, ภาพถ่าย *

ข้อมูลอื่นๆ

- เงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ
 - รายชื่อลูกค้า
 - การให้บริการหลังการขาย
 - Certificate ต่าง ๆ
 - กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร
 - กิจกรรม

หมายเหตุ * คือ ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำเว็บไซต์

ข้อแนะนำ
 1. ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ ควรอยู่ในรูปแบบ Text File หรือ Document File
 2. ข้อมูลที่เป็นภาพวาด หรือภาพถ่าย ควรให้อยู่ในรูปของ .JPG , .GIF , .PNG , .BMP สามารถส่งข้อความ รูปภาพ และจัดรูปแบบตำแหน่งของข้อความ รูปภาพ มาในโปรแกรม
 - Microsoft Word    - Microsoft Excel